صفحة 1 من 1

Exotic Planes in Iraqi colours

مرسل: الجمعة يونيو 21, 2019 12:09 am
بواسطة hayder
I had read in the past about a mythical Piaggio P-166 in Iraqi colours. But this is the first I actually see a picture of one.

On a plinth outside the transport ministry in Baghdad.

صورة

Re: Piaggio P-166 in Iraqi colours

مرسل: الجمعة يونيو 21, 2019 12:57 am
بواسطة hayder
I found this interesting link with a series of Iraqi aircraft civil registrations...

it has a lot of exotics in there. many with no photos that I've seen.

http://www.brugier.com/textes/txt/yi-aaa.txt

Re: Exotic Planes in Iraqi colours

مرسل: الجمعة يونيو 21, 2019 12:58 am
بواسطة hayder
YI-AAA SPARTAN CRUISER 2 2 G-ACBM,YI-AAA,G-ACBM, . . . . . . . . . .
YI-AAB SIMMONDS SPARTAN 2 104 G-ABZI,YI-AAB,G-ABZI, . . . . . . . . . .
YI-AAC DE HAVILLAND 84 DRAGON I 6044 YI-AAC,G-ACLE,X9397,. . . . . . . . . . .
YI-AAD
YI-AAE
YI-AAF
YI-AAG
YI-AAH
YI-AAI
YI-AAJ
YI-AAK
YI-AAL
YI-AAM
YI-AAN
YI-AAO
YI-AAP
YI-AAQ
YI-AAR
YI-AAS
YI-AAT
YI-AAU
YI-AAV
YI-AAW
YI-AAX
YI-AAY
YI-AAZ

YI-ABA BIRD BIPLANE 4041 YI-ABA, . . . . . . . . . . . . . R
YI-ABB DE HAVILLAND 80A PUSS MOTH 2148 YI-ABB, . . . . . . . . . . . . . R
YI-ABC MILES 65 GEMINI 1A 6464 YI-ABC, . . . . . . . . . . . . . R
YI-ABD DE HAVILLAND 89A DOMINIE I 6897 NR833(G),YI-ABD,G-AKDW,F-BCDB, . . . . . . . R
YI-ABE DE HAVILLAND 89A DOMINIE I 6898 NR834(G),YI-ABE,G-AKDX,VP-KIO, . . . . . . . .
YI-ABF DE HAVILLAND 89A DOMINIE I 6906 NR842(G),YI-ABF,G-ALGC, . . . . . . . . . .
YI-ABG DE HAVILLAND 89A DOMINIE I 6907 NR843(G),YI-ABG,G-ALGE,EI-AMN,F-BLXX,N8053, . . . . .
YI-ABH DE HAVILLAND 89A DOMINIE I 6909 NR845(G),YI-ABH,G-ALGI,F-OAND, . . . . . . . D
YI-ABI DE HAVILLAND 85 LEOPARD MOTH 7089 SU-ABM,YI-ABI,G-AIYS, . . . . . . . . . .
YI-ABJ DE HAVILLAND 104 DOVE 1 04072 (G-AJOT),YI-ABJ,. . . . . . . . . . . D
YI-ABK DE HAVILLAND 104 DOVE 1 > RILEY DOVE 400 04097 YI-ABK,TJ-ACA,D-100(JY),G-ATGI,VQ-ZJC,G-ATGI,VH-ABM(3), . .
YI-ABL DE HAVILLAND 104 DOVE 1 > RILEY DOVE 400 04113 YI-ABL,TJ-ACB,D-101(JY),G-ATGJ,VH-ABK(2), . . . . D
YI-ABM AUSTER J/1 AUTOCRAT 1983 G-AGXY,YI-ABM,G-AGXY, . . . . . . . . . R
YI-ABN FAIRCHILD C-61A-FA > UC-61A-FA ARGUS > ARGUS II 836 43-14872(N),HB599(G),G-AIXC,YI-ABN, . . . . . . R
YI-ABO AUSTER J/1 AUTOCRAT 2149 G-AIBO,YI-ABO,G-AIBO, . . . . . . . . . R
YI-ABP VICKERS 644 VIKING 1B 230 (G-AIVR),YI-ABP,. . . . . . . . . . . R
YI-ABQ VICKERS 644 VIKING 1B 231 (G-AIVS),YI-ABQ,. . . . . . . . . . . D
YI-ABR VICKERS 644 VIKING 1B 232 (G-AIVT),YI-ABR,. . . . . . . . . . . R
YI-ABS TAYLORCRAFT AUSTER A.O.P.V 1667 TJ650(G),YI-ABS,yi.AF, . . . . . . . . . .
YI-ABT AUSTER J/1 AUTOCRAT 2610 YI-ABT, . . . . . . . . . . . . . R
YI-ABU AUSTER J/1 AUTOCRAT 2647 YI-ABU, . . . . . . . . . . . . . R
YI-ABV MILES 57 AEROVAN 4 6417 G-AJWK,YI-ABV, . . . . . . . . . . . R
YI-ABW MILES 57 AEROVAN 4 6426 YI-ABW, . . . . . . . . . . . . . R
YI-ABX
YI-ABY BELL 47G D-6 @ N152B,YI-ABY,N4929V,G-ARIA,F-GFDP, . . . . . . .
YI-ABZ FAIRCHILD C-61A-FA > UC-61A-FA ARGUS > ARGUS II 733 43-14769(N),FZ793(G),YI-ABZ,. . . . . . . . D

YI-ACA AUSTER J/5B AUTOCAR 2929 YI-ACA, . . . . . . . . . . . . . D
YI-ACB AUSTER J/5B AUTOCAR 2930 YI-ACB, . . . . . . . . . . . . . D
YI-ACC AUSTER J/5F AIGLET TRAINER 2769 YI-ACC, . . . . . . . . . . . . . D
YI-ACD AUSTER J/5F AIGLET TRAINER 2770 YI-ACD, . . . . . . . . . . . . . D
YI-ACE AUSTER J/5B AUTOCAR 2960 YI-ACE, . . . . . . . . . . . . . D
YI-ACF AUSTER J/5F AIGLET TRAINER 2777 YI-ACF, . . . . . . . . . . . . . D
YI-ACG AUSTER J/5B AUTOCAR 2972 YI-ACG, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ACH AUSTER J/5B AUTOCAR 2978 YI-ACH, . . . . . . . . . . . . . D
YI-ACI AUSTER J/5B AUTOCAR 2979 YI-ACI, . . . . . . . . . . . . . D
YI-ACJ VICKERS 610 VIKING 1B 247 G-AJBV,YI-ACJ, . . . . . . . . . . . R
YI-ACK VICKERS-ARMSTRONG 735 VISCOUNT 67 YI-ACK,G-BFMW, . . . . . . . . . . . R
YI-ACL VICKERS-ARMSTRONG 735 VISCOUNT 68 YI-ACL, . . . . . . . . . . . . . R
YI-ACM VICKERS-ARMSTRONG 735 VISCOUNT 69 YI-ACM,G-BFYZ, . . . . . . . . . . . R
YI-ACN PIPER PA.18 135 SUPER CUB 18-3005 YI-ACN, . . . . . . . . . . . . . R
YI-ACO PIPER PA.18 135 SUPER CUB 18-3697 YI-ACO, . . . . . . . . . . . . . R
YI-ACP PIPER PA.18 150 SUPER CUB 18-4281 YI-ACP, . . . . . . . . . . . . . R
YI-ACQ PIPER PA.18A 150 SUPER CUB 18-4282 YI-ACQ, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ACR
YI-ACS PIPER PA.18A 150 SUPER CUB 18-4337 YI-ACS, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ACT DE HAVILLAND 104 DOVE 1 04004 G-AHRJ,SN-AAA,G-AHRJ,YI-ACT,. . . . . . . . R
YI-ACU VICKERS-ARMSTRONG 773 VISCOUNT 331 YI-ACU, . . . . . . . . . . . . . D
YI-ACV
YI-ACW PIPER PA.18A 150 SUPER CUB 18-. YI-ACW, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ACX PIPER PA.18A 150 SUPER CUB 18-. YI-ACX, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ACY PIPER PA.18A 150 SUPER CUB 18-. YI-ACY, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ACZ PIPER PA.18A 150 SUPER CUB 18-. YI-ACZ, . . . . . . . . . . . . . .

YI-ADA
YI-ADB AUSTER J/5P AUTOCAR 3256 YI-ADB, . . . . . . . . . . . . . D
YI-ADC BELL 47G 1531 N2810B,YI-ADC, . . . . . . . . . . . .
YI-ADD BELL 47G 1532 N2811B,YI-ADD, . . . . . . . . . . . .
YI-ADE PIPER PA.18 150 SUPER CUB 18-. YI-ADE, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ADF PIPER PA.18 150 SUPER CUB 18-. YI-ADF, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ADG PIPER PA.18 150 SUPER CUB 18-. YI-ADG, . . . . . . . . . . . . . R
YI-ADH PIPER PA.18 150 SUPER CUB 18-. YI-ADH, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ADI
YI-ADJ
YI-ADK
YI-ADL
YI-ADM VICKERS-ARMSTRONG 732 VISCOUNT 76 G-ANRT,OD-ACG,G-ANRT,YI-ADM,G-ANRT,SU-AKX, . . . . D
YI-ADN BELL 47G 1700 YI-ADN, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ADO BELL 47G 1701 YI-ADO, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ADP PIPER PA.18A 150 SUPER CUB 18-. YI-ADP, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ADQ PIPER PA.18A 150 SUPER CUB 18-. YI-ADQ, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ADR PIPER PA.18A 150 SUPER CUB 18-. YI-ADR, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ADS PIPER PA.18A 150 SUPER CUB 18-. YI-ADS, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ADT ZLIN 226T TRENER . YI-ADT, . . . . . . . . . . . . . D
YI-ADU PIPER PA.18A 150 SUPER CUB 18-. YI-ADU, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ADV
YI-ADW
YI-ADX DE HAVILLAND CANADA 1 CHIPMUNK . yi.AF,YI-ADX, . . . . . . . . . . . R
YI-ADY DE HAVILLAND CANADA 1 CHIPMUNK . yi.AF,YI-ADY, . . . . . . . . . . . R
YI-ADZ DE HAVILLAND CANADA 1 CHIPMUNK . yi.AF,YI-ADZ, . . . . . . . . . . . R

YI-AEA HAWKER SIDDELEY 121 TRIDENT 1E 2125 YI-AEA, . . . . . . . . . . . . . R
YI-AEB HAWKER SIDDELEY 121 TRIDENT 1E 2127 YI-AEB, . . . . . . . . . . . . . R
YI-AEC HAWKER SIDDELEY 121 TRIDENT 1E 2129 YI-AEC, . . . . . . . . . . . . . R
YI-AED PIPER PA.25 235 PAWNEE B 25-3160 N10F,N7268Z,YI-AED, . . . . . . . . . . .
YI-AED TUPOLEV 134 9350916 YI-AED,CCCP-65669,RA-65669, . . . . . . . . .
YI-AEE PIPER PA.25 235 PAWNEE B 25-3168 (G-ATBM),N10F,N7270Z,YI-AEE,. . . . . . . . .
YI-AEF PIPER PA.25 235 PAWNEE B 25-3173 N10F,N7271Z,YI-AEF, . . . . . . . . . . .
YI-AEG PIPER PA.25 235 PAWNEE B 25-3137 ? N7293Z,YI-AEG, . . . . . . . . . . . .
YI-AEH DE HAVILLAND 104 DOVE 1 > 104 DOVE 1B 04161 G-AKSV,YI-AEH, . . . . . . . . . . . .
YI-AEI
YI-AEJ
YI-AEK BEAGLE 121 PUP 150 B.034 G-35-034(G),G-AWWG,YI-AEK, . . . . . . . . .
YI-AEL ANTONOV 12 . * YI-AEL, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AEL BEAGLE 121 PUP 150 B.050 G-35-050(G),G-AXFZ,YI-AEL(1), . . . . . . . R
YI-AEL TUPOLEV 124V 5351607 OK-UEC,YI-AEL(2), . . . . . . . . . . .
YI-AEM BEAGLE 121 PUP 150 B.072 G-35-072(G),G-AXHL,YI-AEM(1), . . . . . . . R
YI-AEM ANTONOV 24TV 1022805 Yi.AF,YI-AEM(2),. . . . . . . . . . . D
YI-AEN BEAGLE 121 PUP 150 B.073 G-35-073(G),G-AXHM,(YI-AEN(1)),G-AXHM, . . . . . .
YI-AEN ANTONOV 24TV 1022806 Yi.AF,YI-AEN, . . . . . . . . . . . .
YI-AEO BEAGLE 121 PUP 150 B.074 G-35-074(G),G-AXHN,YI-AEO(1), et/ou C-GBGL, . . . . R
YI-AEO ANTONOV 24B 87304602 YI-AEO(2), . . . . . . . . . . . . D
YI-AEP ANTONOV 12BP 8345909 805(YI),YI-AEP,ST-ALV, . . . . . . . . . .
YI-AEQ
YI-AER ANTONOV 12BP 8345908 807(YI),YI-AER, . . . . . . . . . . . .
YI-AES ANTONOV 12BP 402711 637(YI),YI-AES, . . . . . . . . . . . .
YI-AES ANTONOV 12BP 6344305 685(YI),YI-AES,CCCP-11650,RA-11650,LZ-BAG,LZ-BFG,11650(..), .
YI-AET
YI-AEU
YI-AEV
YI-AEW
YI-AEX
YI-AEY TUPOLEV 124V 4351503 OK-TEA,YI-AEY, . . . . . . . . . . . .
YI-AEZ ANTONOV 24B . YI-AEZ, . . . . . . . . . . . . . .

YI-AFA ZLIN 37C CMELAK . YI-AFA, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AFB
YI-AFC
YI-AFD ZLIN 37C CMELAK . YI-AFD, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AFE ZLIN 37C CMELAK . YI-AFE, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AFF ZLIN 37C CMELAK . YI-AFF, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AFG ANTONOV 24TV ? 1022807 922(ST),YI-AFG, . . . . . . . . . . . .
YI-AFH
YI-AFI
YI-AFJ ANTONOV 12BP 8345910 806(YI),YI-AFJ, . . . . . . . . . . . .
YI-AFK
YI-AFL
YI-AFM
YI-AFN
YI-AFO
YI-AFP
YI-AFQ
YI-AFR
YI-AFS
YI-AFT
YI-AFU
YI-AFV
YI-AFW
YI-AFX
YI-AFY
YI-AFZ BRITTEN-NORMAN 2A-7 ISLANDER 298 G-51-298(G),G-AZPU,YI-AFZ, . . . . . . . . .

YI-AGA DE HAVILLAND 104 DOVE 1 > 104 DOVE 1B > 5 04152 G-ALBF,YI-AGA, . . . . . . . . . . . .
YI-AGB DE HAVILLAND 104 DOVE 1 > 104 DOVE 1B 04041 G-AJJF,YI-AGB, . . . . . . . . . . . .
YI-AGC DE HAVILLAND 104 DOVE 1 > 104 DOVE 1B > 5 04064 G-AKJP,YI-AGC, . . . . . . . . . . . .
YI-AGD ANTONOV 12BP 344306 686(YI),YI-AGD, . . . . . . . . . . . .
YI-AGE BOEING 707-370C-H 20889.889 YI-AGE, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AGF BOEING 707-370C-H 20890.891 YI-AGF,JY-CAC,4YB-CAC,YI-AGF,1002(EP), . . . . . .
YI-AGG BOEING 707-370C-H 20891.892 YI-AGG, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AGH BOEING 737-270C 20892.368 YI-AGH,EP-IGA, . . . . . . . . . . . S
YI-AGI BOEING 737-270C 20893.371 YI-AGI,J2-KAF,YI-AGI,EP-IGD,. . . . . . . . S
YI-AGJ BOEING 737-270C 21183.446 YI-AGJ, . . . . . . . . . . . . . D
YI-AGK BOEING 727-270 ADVANCED 21197.1186 YI-AGK, . . . . . . . . . . . . . S
YI-AGL BOEING 727-270 ADVANCED 21198.1191 YI-AGL, . . . . . . . . . . . . . S
YI-AGM BOEING 727-270 ADVANCED 21199.1203 YI-AGM, . . . . . . . . . . . . . D
YI-AGN BOEING 747-270C 21180.287 YI-AGN, . . . . . . . . . . . . . S
YI-AGO BOEING 747-270C 21181.289 YI-AGO, . . . . . . . . . . . . . S
YI-AGP BOEING 747-270C 22366.565 YI-AGP, . . . . . . . . . . . . . .
OD-AGQ BOEING 720-047B 19160.470 N3159,OD-AGQ, . . . . . . . . . . . D
OD-AGR BOEING 720-047B 19161.481 N3160,OD-AGR, . . . . . . . . . . . D
OD-AGS BOEING 707-331C-H 19214.626 N5773T,OD-AGS, . . . . . . . . . . . .
YI-AGT FLETCHER FU-24-950 199 ZK-DYI,YI-AGT, . . . . . . . . . . . .
YI-AGU FLETCHER FU-24-950 201 ZK-DZA,YI-AGU, . . . . . . . . . . . R
YI-AGV FLETCHER FU-24-950 202 ZK-DZB,YI-AGV, . . . . . . . . . . . R
YI-AGW FLETCHER FU-24-950 205 ZK-DZC,YI-AGW, . . . . . . . . . . . R
YI-AGX FLETCHER FU-24-950 204 ZK-DZD,YI-AGX, . . . . . . . . . . . R
YI-AGY FLETCHER FU-24-950 208 ZK-DZE,YI-AGY, . . . . . . . . . . . .
YI-AGZ FLETCHER FU-24-950 206 ZK-DZF,YI-AGZ, . . . . . . . . . . . R

YI-AHA FLETCHER FU-24-950 207 ZK-DZG,YI-AHA, . . . . . . . . . . . .
YI-AHB FLETCHER FU-24-950 210 ZK-DZH,YI-AHB, . . . . . . . . . . . .
YI-AHC FLETCHER FU-24-950 211 ZK-DZI,YI-AHC,ZK-SKF, . . . . . . . . . R
YI-AHD
YI-AHE IRMA-BRITTEN-NORMAN 2A-6 ISLANDER > 2A-27 737 G-BCNG,YI-AHE, . . . . . . . . . . . .
YI-AHF IRMA-BRITTEN-NORMAN 2A-6 ISLANDER > 2A-27 735 G-BCNE,YI-AHF, . . . . . . . . . . . .
YI-AHG IRMA-BRITTEN-NORMAN 2A-6 ISLANDER > 2A-27 738 G-BCNH,YI-AHG, . . . . . . . . . . . .
YI-AHH DASSAULT FALCON 20F 337/529 F-WRQR,YI-AHH, . . . . . . . . . . . .
YI-AHI DASSAULT FALCON 20F 342/532 F-WRQP,YI-AHI,J2-KAC,F-RAEC,F-RAEG,F-RAEC, . . . . .
YI-AHJ DASSAULT FALCON 20F 343/533 F-WRQR,YI-AHJ, . . . . . . . . . . . .
YI-AHK CESSNA A.150M AEROBAT A1500621 (N9812J),N1571C,YI-AHK, . . . . . . . . . .
YI-AHL CESSNA A.150M AEROBAT A1500625 (N9816J),N1782C,YI-AHL, . . . . . . . . . .
YI-AHM
YI-AHN CESSNA A.150M AEROBAT A1500630 (N9821J),N1574C,YI-AHN, . . . . . . . . . .
YI-AHO CESSNA A.150M AEROBAT A1500638 (N9829J),(ZK-DXI(1)),N1799C,YI-AHO, . . . . . . .
YI-AHP CESSNA A.150M AEROBAT A1500672 (N9863J),YI-AHP,. . . . . . . . . . . .
YI-AHQ CESSNA A.150M AEROBAT A1500675 (N9866J),YI-AHQ,. . . . . . . . . . . .
YI-AHR CESSNA 210L CENTURION 21061509 N732GU,YI-AHR, . . . . . . . . . . . .
YI-AHS CESSNA 172M SKYHAWK 17267455 (N73431),YI-AHS,. . . . . . . . . . . .
YI-AHT CESSNA 172M SKYHAWK 17267466 (N73446),YI-AHT,. . . . . . . . . . . .
YI-AHU CESSNA 172M SKYHAWK 17267480 (N73463),YI-AHU,. . . . . . . . . . . .
YI-AHV CESSNA 172M SKYHAWK 17267510 (N73500),YI-AHV,. . . . . . . . . . . .
YI-AHW CESSNA T.210L CENTURION 21061505 N732GQ,YI-AHW, .. N71WT,. . . . . . . . . .
YI-AHX CESSNA A.150M AEROBAT A1500679 N9870J,YI-AHX, . . . . . . . . . . . .
YI-AHY CESSNA 172M SKYHAWK 17267521 (N73512),YI-AHY,. . . . . . . . . . . .
YI-AHZ PIAGGIO 166BL2-APH 463.SA112 YI-AHZ, . . . . . . . . . . . . . .

YI-AIA PIAGGIO 166BL2-APH 464.SA113 YI-AIA, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AIB PIAGGIO 166DL2 . YI-AIB(1), . . . . . . . . . . . . R
YI-AIB PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 545014116 SP-SLA,YI-AIB(2), . . . . . . . . . . .
YI-AIC PIAGGIO 166DL2 . YI-AIC(1), . . . . . . . . . . . . R
YI-AIC PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 535015116 SP-SLB,YI-AIC(2), . . . . . . . . . . .
YI-AID PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 525016116 SP-SLC,YI-AID, . . . . . . . . . . . .
YI-AIE PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 525017116 SP-SLD,YI-AIE, . . . . . . . . . . . .
YI-AIF PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 525018116 SP-SLE,YI-AIF, . . . . . . . . . . . .
YI-AIG MIL 2 . YI-AIG, . . . . . . . . . . . . . R
YI-AIH PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 525446127 YI-AIH, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AII PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 525448127 YI-AII, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AIJ PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 525449127 YI-AIJ, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AIK ILYUSHIN 76TD 073410292 YI-AIK,CCCP-76495,RA-76495,ST-SFT,RA-76495, . . . . .
YI-AIL ILYUSHIN 76T 073410293 YI-AIL,CCCP-76528,RA-76528, . . . . . . . . .
YI-AIM ILYUSHIN 76 073410320 YI-AIM,CCCP-76497,RA-76497,UN-76497,. . . . . . .
YI-AIN ILYUSHIN 76T 073410301 YI-AIN,CCCP-76496,RA-76496,UN-76496,. . . . . . .
YI-AIO ILYUSHIN 76 073410315 YI-AIO, . . . . . . . . . . . . . D
YI-AIP ILYUSHIN 76M > ILYUSHIN 76LL 073410308 YI-AIP,CCCP-76529,RA-76529, . . . . . . . . .
YI-AIQ
YI-AIR PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 525811098 YI-AIR, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AIS PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 525812098 YI-AIS, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AIT
YI-AIU
YI-AIV
YI-AIW
YI-AIX
YI-AIY
YI-AIZ

YI-AKA LOCKHEED 1329 JETSTAR 2 5233 N4048M,YI-AKA,7T-VHP, . . . . . . . . . .
YI-AKB LOCKHEED 1329 JETSTAR 2 5235 N4055M,YI-AKB, . . . . . . . . . . . .
YI-AKC LOCKHEED 1329 JETSTAR 2 5237 N4058M,YI-AKC, . . . . . . . . . . . .
YI-AKD LOCKHEED 1329 JETSTAR 2 5238 N4062M,YI-AKD, . . . . . . . . . . . .
YI-AKE LOCKHEED 1329 JETSTAR 2 5239 N4063M,YI-AKE, . . . . . . . . . . . .
YI-AKE CESSNA 550 CITATION II 550-0108 ? (N2665F),N4TL,N4EK,(N65SA),EI-CAH,YI-AKE,N4EK,VP-CBE,N36NA, .
YI-AKF LOCKHEED 1329 JETSTAR 2 5240 N4065M,YI-AKF, . . . . . . . . . . . .
YI-AKG HAWKER SIDDELEY 125 700B 25-7184 G-5-12(G),9K-AGA,YI-AKG,9K-AGA,G-OMGD,SU-PIX,G-36-2(G), . .
SU-PIX, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AKH HAWKER SIDDELEY 125 700B 25-7187 G-5-14(G),9K-AGB,YI-AKH,. . . . . . . . . R
YI-AKI GRUMMAN 1159A GULFSTREAM III 408 N17608,9K-AEG,YI-AKI, . . . . . . . . . D
YI-AKJ PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 526902110 YI-AKJ, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AKJ GRUMMAN 1159A GULFSTREAM III 419 9K-AEH,YI-AKJ, . . . . . . . . . . . D
YI-AKJ PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 526902110 YI-AKJ, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AKK PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 526903110 YI-AKK, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AKL PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 526904110 YI-AKL, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AKM PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 526905110 YI-AKM, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AKN PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 526906110 YI-AKN, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AKO ILYUSHIN 76T 093416506 2803(YI),YI-AKO,CCCP-76490(2),RA-76490, . . . . . .
YI-AKP ILYUSHIN 76T 093421630 YI-AKP,CCCP-76491,RA-76491, . . . . . . . . .
YI-AKQ ILYUSHIN 76M 093421635 YI-AKQ,CCCP-06188, . . . . . . . . . . .
YI-AKR FFA AS.202/18A BRAVO . YI-AKR, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AKS ILYUSHIN 76T 093418543 2068(YI),YI-AKS,CCCP-76759,RA-76759(1), . . . . . .
YI-AKT ILYUSHIN 76T 093418548 YI-AKT,RA-76492(2), . . . . . . . . . . .
YI-AKU ILYUSHIN 76T 093421637 YI-AKU,CCCP-76754,RA-76754, . . . . . . . . .
YI-AKV ILYUSHIN 76M 093421628 YI-AKV,CCCP-86891,RA-86891, . . . . . . . . .
YI-AKV ILYUSHIN 76T 0013428831 YI-AKV,CCCP-78731,RA-78731,EP-TPF,RA-78731, . . . . .
YI-AKW ILYUSHIN 76T 0013428839 YI-AKW,CCCP-76756,RA-76756,S9-BAC, . . . . . . .
YI-AKX ILYUSHIN 76TD 0013433990 YI-AKX,CCCP-76757,RA-76757, . . . . . . . . .
YI-AKY DE HAVILLAND CANADA 6 TWIN OTTER 300 736 YI-AKY, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AKZ

YI-ALA ANTONOV 26 . YI-ALA, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ALB DASSAULT FALCON 50 71 F-WZHF,YI-ALB,J2-KBA(1),N352WB, . . . . . . . .
YI-ALC DASSAULT FALCON 50 101 F-WPXH,YI-ALC,5-9012(YI), . . . . . . . . .
YI-ALD DASSAULT FALCON 50 120 F-WPXJ,YI-ALD,5-9011(YI),EP-TFI,. . . . . . . .
YI-ALE DASSAULT FALCON 50 122 F-WZHG,YI-ALE,5-9013(YI), . . . . . . . . .
YI-ALF PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 526316109 YI-ALF, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ALG PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 526317109 YI-ALG, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ALH PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 526318109 YI-ALH, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ALI PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 526439129 YI-ALI, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ALJ PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 526440129 YI-ALJ, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ALK PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 526441129 YI-ALK, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ALL ILYUSHIN 76T 0013433984 4600(YI),YI-ALL,CCCP-76755,RA-76755,YL-LAL, . . . . .
YI-ALM BOEING 747SP-70 22858.567 YI-ALM, . . . . . . . . . . . . . R
YI-ALN ANTONOV 24TV 1022810 Yi.AF,YI-ALN, . . . . . . . . . . . D
YI-ALO ILYUSHIN 76T 0023433996 4660(YI),YI-ALO,CCCP-76788,RA-76788,. . . . . . R
YI-ALP ILYUSHIN 76T 0013433999 4601(YI),YI-ALP,CCCP-76789,RA-76789,. . . . . . .
YI-ALQ ILYUSHIN 76TD 0023441189 YI-ALQ,RA-76823,. . . . . . . . . . . .
YI-ALR ILYUSHIN 76TD 0023441200 CCCP-76821,YI-ALR,UK-76821, . . . . . . . . .
YI-ALS ILYUSHIN 76TD 0033442247 YI-ALS,CCCP-78738,RA-78738, . . . . . . . . .
YI-ALT ILYUSHIN 76MD 0033448393 YI-ALT, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ALU ILYUSHIN 76MD 0033448398 YI-ALU, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ALV ILYUSHIN 76MD 0033448409 YI-ALV, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ALW ILYUSHIN 76MD 0033448416 YI-ALW, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ALX ILYUSHIN 76MD 0043449455 YI-ALX, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ALY ANTONOV 24TV ? 1022808 933(ST),YI-ALY, . . . . . . . . . . . .
YI-ALZ

YI-AMA
YI-AMB ANTONOV 24TV ? 1022809 944(ST),YI-AMB, . . . . . . . . . . . .
YI-AMC
YI-AMD
YI-AME
YI-AMF DE HAVILLAND CANADA 6 TWIN OTTER 310 . YI-AMF, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AMG PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 529701036 YI-AMG, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AMH PZL-SWIDNIK 2 (MIL) 529702036 YI-AMH, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AMI
YI-AMJ
YI-AMK
YI-AML
YI-AMM
YI-AMN
YI-AMO
YI-AMP
YI-AMQ
YI-AMR
YI-AMS
YI-AMT
YI-AMU
YI-AMV
YI-AMW
YI-AMX
YI-AMY
YI-AMZ

YI-ANA ILYUSHIN 76MD 0063469055 YI-ANA, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ANB ILYUSHIN 76MD 0063469071 YI-ANB, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ANC ILYUSHIN 76MD 0063470102 YI-ANC, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AND ILYUSHIN 76MD 0063471155 YI-AND, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ANE ILYUSHIN 76MD 0073474224 YI-ANE, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ANF ILYUSHIN 76MD 0073474236 YI-ANF, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ANG ILYUSHIN 76MD 0073476288 YI-ANG, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ANH ILYUSHIN 76MD 0073476307 YI-ANH, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ANI ILYUSHIN 76MD 0073481442 YI-ANI, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ANJ ILYUSHIN 76MD 0083482481 YI-ANJ, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ANK ILYUSHIN 76MD 0083482495 YI-ANK, . . . . . . . . . . . . . R
YI-ANL ILYUSHIN 76MD 0083484542 YI-ANL, . . . . . . . . . . . . . R
YI-ANM ILYUSHIN 76MD 0093495886 YI-ANM, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ANN ILYUSHIN 76MD 0093496894 YI-ANN, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ANO ILYUSHIN 76MD 1003403087 YI-ANO, . . . . . . . . . . . . . .
YI-ANP
YI-ANQ
YI-ANR
YI-ANS
YI-ANT
YI-ANU
YI-ANV
YI-ANW
YI-ANX
YI-ANY
YI-ANZ

YI-AOA AIRBUS INDUSTRIE A.310-222 318 @ F-WZEL,9K-AHD,YI-AOA,9K-AHD,F-WGYQ(2),F-OHPQ,N456FE,. . .
YI-AOB AIRBUS INDUSTRIE A.310-222 276 @ F-WZEP,9K-AHB,YI-AOB,9K-AHB,F-WGYO,F-WAYB,A7-ABB,F-WYGN(2), .
F-OGYW, . . . . . . . . . . . . . R
YI-AOC AIRBUS INDUSTRIE A.310-222 > A.310-222F 267 @ F-WZEM,9K-AHA,YI-AOC,9K-AHA,A7-ABA,F-WGYM(2),F-OHPE,SU-ZCC, .
F-WHPH,F-OHPH,D-ASAL(1),N453FE, . . . . . . . .
YI-AOD AIRBUS INDUSTRIE A.310-222 331 @ F-WZEO,9K-AHE,YI-AOD,9K-AHE,F-WGYT,OO-SCI,F-WGYR,F-OHPP(2), .
F-WWAH,N455FE, . . . . . . . . . . . .
YI-AOD BOEING 727-2H3 . * YI-AOD, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AOE AIRBUS INDUSTRIE A.310-222 > A.310-222F 278 @ F-WZER,9K-AHC,YI-AOE,9K-AHC,F-WGYP(1),TC-GAC,F-OHPP(1), . .
F-WGYP(1),F-OHPP,F-OGYX,D-ASAK(1),N454FE, . . . . .
YI-AOE BOEING 727-2H3 21235.1210 TS-JHT,3D-BOB,9L-LDM,YI-AOE,. . . . . . . . .
YI-AOF BOEING 737-281 20451.266 JA8410,PK-JHD, .. EX-451,YI-AOF,. . . . . . . .
YI-AOG
YI-AOH
YI-AOI
YI-AOJ
YI-AOK
YI-AOL PIPER PA.34 200T . * YI-AOL, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AOM
YI-AON
YI-AOO AEROSPATIALE SA.330J . * YI-AOO, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AOP
YI-AOQ TUPOLEV 134 . YI-AOQ, . . . . . . . . . . . . . .
YI-AOQ
YI-AOR
YI-AOS
YI-AOT
YI-AOU
YI-AOV
YI-AOW BOEING 727-224 ADVANCED 20666.1151 N93738,3D-SGH,YI-AOW, . . . . . . . . . .
YI-AOX BOEING 747SP-09 22298.445 B-1861,B-1880,B-18253,P4-GFD,3C-GFD,5Y-GFD,3D-GFD,YI-AOX, S
YI-AOY BOEING 727-2H3 ADVANCED 21318.1252 TS-JHU,3D-JAB,YI-AOY, . . . . . . . . . .
YI-AOZ BOEING 727-256 20598.910 @ N1788B,EC-CBD,EC-GCI,9L-LCS,YI-AOZ, . . . . . . .

YI-ASD DE HAVILLAND 60M MOTH 1440 G-AASD,YI-ASD, . . . . . . . . . . . R

YI-CPF PERCIVAL 10C VEGA GULL K.85 YI-CPF,yi.AF, . . . . . . . . . . . .

YI-DAD CESSNA 180 SKYWAGON 32237 N4639A,YI-DAD, . . . . . . . . . . . R

YI-FYA DE HAVILLAND 89A DRAGON RAPIDE 6416 YI-FYA,yi.AF, . . . . . . . . . . . .

YI-GFH MILES 14A MILES TRAINER 3 797 YI-GFH, . . . . . . . . . . . . . R

YI-GHJ DOUGLAS C-47A-25-DL SKYTRAIN 9413 42-23551(N),FD867(G),G-AGHJ,YI-GHJ,G-AGHJ, . . . . .

YI-GKH DOUGLAS C-47B-1-DK SKYTRAIN 14365/25810 43-48549(N),KJ871(G),G-AGKH,YI-GKH,G-AGKH,VR-AAC,TJ-ABQ,. .
VR-AAC,F-OCKU,N9986Q, . . . . . . . . . .

YI-GNB DOUGLAS C-47B-15-DK SKYTRAIN 15274/26719 43-49458(N),KK137(G),G-AGNB,YI-GNB,G-AGNB,VR-AAF,F-OCKV,. .
F-BTDI, . . . . . . . . . . . . . .

YI-HCZ DOUGLAS C-47A-1-DK SKYTRAIN 11924 42-92155(N),FL563(G),G-AHCZ,YI-HCZ,G-AHCZ,5B-CBC, . . .

YI-HDA DE HAVILLAND 89A DRAGON RAPIDE 6415 YI-HDA,yi.AF, . . . . . . . . . . . .

YI-HMK DE HAVILLAND 90A DRAGONFLY 7502 YI-HMK,yi.AF, . . . . . . . . . . . .

YI-HRH MILES 38 MESSENGER 2A 6333 G-AHXR,YI-HRH,G-AHXR, . . . . . . . . . .

YI-MYOB DE HAVILLAND 104 DOVE 04032 YI-MYOB,RF-3(YI),RF392(YI), . . . . . . . . .

YI-OSD DE HAVILLAND 90A DRAGONFLY 7525 YI-OSD,yi.AF, . . . . . . . . . . . .
YI-OSF NORTHROP DELTA 1C 7 N13755,SE-ADI,(G-AEXR),YI-OSF,yi.AF,. . . . . . .

YI-ROH PERCIVAL 16A Q-SIX Q.22 YI-ROH,HK913(G),. . . . . . . . . . . R

YI-SOF SPARTAN 7W 19 YI-SOF,AX666(G),. . . . . . . . . . . .

YI-SVT FLEET 10B 211 YI-SVT, . . . . . . . . . . . . . R

YI-ZAA DE HAVILLAND 104 DOVE 04089 YI-ZAA,265(YI), . . . . . . . . . . . .
YI-ZAB DE HAVILLAND 104 DOVE 04105 YI-ZAB,266(YI), . . . . . . . . . . . .
YI-ZAC DE HAVILLAND 104 DOVE 04123 YI-ZAC,267(YI), . . . . . . . . . . . .
YI-ZAD DE HAVILLAND 104 DOVE 04133 YI-ZAD,268(YI), . . . . . . . . . . . .
YI-ZAE DE HAVILLAND 104 DOVE 04141 YI-ZAE,269(YI), . . . . . . . . . . . .
YI-ZAF DE HAVILLAND 104 DOVE 04052 YI-ZAF,270(YI), . . . . . . . . . . . .

YI-ZWA DE HAVILLAND 89A DRAGON RAPIDE 6414 YI-ZWA,yi.AF, . . . . . . . . . . . .